Lietuvos Raktininkų Asociacija

 
      LT | EN | RU | PL

SVEIKI ATVYKĘ Į LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJOS PUSLAPĮ!

 
 

LRA ĮSTATAI

LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI
1 straipsnis. Pagrindinės nuostatos

1.1 LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama "Asociacija") yra laisvanoriška ne pelno siekianti organizacija, įsteigta neribotam laikui Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų, kurių pagrindinis veiklos pobūdis yra raktų gamyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
1.2 Oficialus Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba yra: "LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJA". Oficialus sutrumpintas Asociacijos pavadinimas yra: "LRA".
1.3 Oficialus Asociacijos pavadinimas anglų kalba yra: "The Lithuanian  Locksmith Association ". Oficialus sutrumpintas Asociacijos pavadinimas anglų kalba yra: "LLA".
1.4 Asociacijos buveinės adresas gali būti pakeistas jos Valdybos sprendimu.
1.5 Asociacija yra veiklai Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą, turintis finansinį bei organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.6 Asociacija pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Lietuvos Respublika ir steigejai neatsako pagal asociacijos prievoles kaip ir asociacija neatsako už Lietuvos Respublikos ir steigėjų įsipareigojimus.
1.7 Asociacija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis, dirbti bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio asmenimis, organizacijomis, tarptautinėmis dvišalėmis ir daugiašalėmis organizacijomis, jungtis prie minėtų organizacijų ir įjungtis į asociacijų sąjungas ( konfederacijas ).
1.8 Asociacijos veiklos metais laikomi kalendoriniai metai.

2 straipsnis. Asociacijos veikla, funkcijos ir uždaviniai.

2.1 Asociacijos veikla yra verslininkų federacijų ir asociacijų veikla
2.2 Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra tokie:
a) skatinti ir padėti vystyti organizuotą raktų gamybos rinką Lietuvoje;
b) remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendriems savo narių interesams santykiuose su Lietuvos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus;
c) remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, individualius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai;
d) organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių interesus ir teises;
e) kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tam tikslui naudojant visus prieinamus metodus, tame tarpe ir elektronines informacijos apdorojimo priemones;
f) organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera;
g) kiek leidžia Lietuvos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus bei tikrinti darbuotojų žinias;
h) užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis ir suinteresuotais asmenimis;
i) bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas.
2.3 Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Asociacija:
a) apibendrins ir skleis savo srities profesines žinias;
b) kurs terminologiją, standartizacijos dokumentus, teisinio reglamentavimo dokumentus, kurie yra susiję su raktų gamybos pramone, ir ruoš pasiūlymus, skirtus raktų gamybos politikai Lietuvoje gerinti;
c) spaudins įvairią medžiagą informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
d) organizuos seminarus, konferencijas ir kitokį mokymą raktų gamybos srityje.

3 straipsnis. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1 Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:
a) naudotis visomis civilinėmis teisėmis ir pareigomis (tiek turtinėmis, tiek ir neturtinėmis), kurios neprieštarauja Asociacijos tikslams;
b) turėti atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose;
c) turėti valiutos sąskaitas bankuose;
d) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
e) įstatymų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis arba būti jų dalyviu, išskyrus juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;
f) priimti į darbą ir atleisti iš darbo Asociacijos darbuotojus;
g) teikti siūlymus valstybės institucijoms;
h) steigti visomenės informavimo priemones;
i) atstovauti savo nariams visose valstybės institucijuose.
3.2 Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą įstatymų nustatyta tvarka, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius.

4 straipsnis. Narystė Asociacijoje

4.1 Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo tampa jos nariais, netaikant jiems (naujiems nariams) keliamų reikalavimų.
4.2 Narystės Asociacijoje teisė suteikiama Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pagrindinis veiklos pobūdis yra raktų gamyba ir jų raktų gamybos įranga atitinka LRA Valdybos nustatus standartus. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos Įstatų, mokėti stajamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį. Stojamojo ir nario mokesčių dydį nustato Visuotinis susirinkimas. Nariai turi sumokėti stojamajį ir nario mokesčius per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo priimtas atitinkamas Visuotinio susirinkimo sprendimas ir gauta sąskaita tokiems mokesčiams mokėti.
4.3 Asocijuotojo nario teisė suteikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pagrindinis veiklos pobūdis susijęs su raktų ir spynų gamyba, programavimu arba pardavimu; durų gamyba ir pardavimu; instrumentų ir specialiųjų prietaisų gamyba ir pardavimu. Asocijuotieji  nariai privalo laikytis Asociacijos Įstatų, mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį. Stojamojo ir nario mokesčių dydį nustato Visuotinis susirinkimas. Nariai turi sumokėti stojamąjį ir nario mokesčius per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo priimtas atitinkamas Visuotinio susirinkimo sprendimas ir gauta sąskaita tokiems mokesčiams mokėti.

5 straipsnis. Narių teisės ir pareigos

5.1 Kiekvienas asociacijos narys turi teisę:
a) dalyvauti asociacijos veikloje, dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime (iškyrus asocijuotusius narius, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, bet negali balsuoti);
b) rinkti ir pačiam būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus (iškyrus asocijuotusius narius, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, bet negali būti išrinkti į valdymo organus);
c) Asociacijos organų nustatyta tvarka naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, jos turtu ir lėšomis;
d) gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
e) nustatyta tvarka naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
f) teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;
g) naudoti Asociacijos simbolius Valdybos nustatyta tvarka.

5.2 Kiekvienas Asociacijos narys privalo:
a) laikytis Asociacijos Įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
b) 4.2 ir 4.3 punkte nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir kasmetinius nario mokesčius;
c) saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;
d) palaikyti Asociacijos įvaizdį ir laikytis raktų gamintojų profesinės ir verslo etikos;
e) palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ar veiklai;
f) laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio susirinkimo arba Valdybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
g) raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai.

6 straipsnis. Narių priėmimas. Garbės nariai.

6.1 Narių priėmimo į Asociaciją klausimus sprendžia Visuotinis susirinkimas, remdamasis kandidato įteiktu raštišku prašymu.
6.2 Fizinis ar juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, privalo pateikti trijų dirbančių toje pačioje vietovėje Asociacijos narių rekomendacijas (asocijuotiems nariams šis reikalavimas nėra taikomas). Tuo atveju, jeigu toje pačioje vietovėje nėra trijų dirbančių Asociacijos narių , kandidatas privalo pateikti dirbančių kitose vietovėse Asociacijos narių rekomendacijas.
6.2.1 Pateikti dokumentus patvirtinančius 2 metų darbo patirtį.                                                        
6.2.2 Pateikti pažymą apie teistumą.                                                                                       
6.3 Kandidatams yra suteikiamos narystės Asociacijoje teisės tik tuo atveju, jei jie atitinka visus šių Įstatų 4 ir 6 straipsnyje išdėstytus reikalavimus ir, jeigu už jų priėmimą į Asociaciją balsuoja 4/5 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių.
6.4 Asociacija praneša kandidatui apie savo sprendimą elektroniniu paštu.
6.5 Tinkamai įformintas Visuotinio susirinkimo nutarimas dėl naujo nario priėmimo yra įrodymas apie jo narystę Asociacijoje ir jo įsipareigojimą laikytis šių Įstatų.
6.6 Asmenims, kurie yra daug prisidėję prie Lietuvos raktų gamybos pramonės kūrimo, Asociacijos Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti suteiktas garbės nario vardas. Pasiūlymą dėl garbės nario vardo suteikimo gali pateikti tik Asociacijos narys. Garbės nario vardas yra suteikiamas jeigu už jų priėmimą balsuoja 3/4 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja.

7 straipsnis. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos.

7.1 Narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, raštu informavęs apie tai Valdybą.
7.2 Narys iš Asociacijos gali būti pašalinamas, jei už jo pašalinimą balsuoja 3/4 Valdybos posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių arba už jo pašalinimą balsuoja 4/5 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių, jeigu:
a) per 3 mėnesius po 4.2 ar 4.3 punkte nustatyto termino pabaigos nesumoka Asociacijos nario mokesčio;
b) nuolat pažeidžia Asociacijos Įstatus;
c) pažeidžia profesinę ar verslo etiką;
d) kenkia Asociacijos reputacijai.
7.3 Jeigu balsavimo už nario pašalinimą iš Asociacijos metu kuris nors narys susilaiko nuo balsavimo, tokio nario balsas yra skaičiuojamas kaip neigamas. Apie pašalinimą nariui pranešama raštu.
7.4 Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.
7.5 Jeigu narys išstoja arba yra pašalinamas iš Asociacijos, jo įmokėti nario mokesčiai negrąžinami. Jeigu narys nėra sumokėjęs nario mokesčio už tuos metus, kada jis išstoja ar yra pašalinamas iš Asociacijos, šio mokesčio sumokėjimo Asociacija nereikalauja.

8 straipsnis. Asociacijos valdymo organai.

8.1 Asociacijos valdymo organai yra šie:
a) Visuotinis susirinkimas;
b) Valdyba;
c) Prezidentas;
d) Revizorius.

9 straipsnis. Visuotinis susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo jame tvarka.

9.1 Visuotinis susirinkimas yra auksčiausias Asociacijos organas. Eilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Asociacijos Valdyba, esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
9.2 Be Asociacijos įstatyme numatytos kompetencijos Į Visuotinio susirinkimo kompetenciją įeina:
a) Valdybos ir Revizoriaus pateiktų metinių ataskaitų nagrinėjimas ir tvirtinimas;
b) Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
c) Asociacijos Įstatų pakeitimas ar papildymas;
d) Asociacijos biudžeto tvirtinimas, taip pat nario mokesčio ar kitų su naryste susijusių mokesčių didžio nustatymas;
e) Asociacijos Valdybos narių rinkimas ir atšaukimas;
f) Revizoriaus rinkimas ir atleidimas;
g) Revizoriaus rinkimas ir atleidimas;
i) priėmimas į Asociacijos narius ir pašalinimas iš jų;
j) Asociacijos reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas;
k) Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų  Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
9.3 Valdyba apie Visuotinio susirinkimo šaukimą turi paskelbti internetiniose puslapiose www.asociacija.lt, www.avarine.lt ir pranešti elektroniniu paštu Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki Visuotinio susirinkimo datos. Laikas, kada bus šaukiamas kitas Visuotinis susirinkimas, bus paprastai nustatomas ankstesnio Visuotinio susirinkimo metu. Pranešime turi būti nurodyta: Visuotinio susirinkimo šaukimo laikas, vieta ir darbotvarkė. Prie pranešimo pridedami siūlomų svarstyti dokumentų projektai.
9.4 Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas tokiu atveju, jeigu to reikalauja Valdyba, vienas trečdalis Asociacijos narių arba Revizorius. Kad būtų sušauktas neeilinis Visuotinis susirinkimas minėti jo iniciatoriai 9.3 punkte numatyta tvarka turi visiems Asociacijos nariams išsiųsti pranešimą elektroniniu paštu, kuriame turi būti nurodyta tokio neeilinio Visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastis, jo laikas, vieta ir darbotvarkė.
9.5 Visuotiniams susirinkimams pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant, Viceprezidentas, arba, nesant pastarojo, Visuotinio susirinkimo išrinktas Valdybos narys.
9.6 Laikoma, kad Visuotinio susirinkimo metu yra kvorumas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per vieną savaitę Valdyba turi sušaukti pakartotinį Visuotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Laikoma, kad narys, kuriam Visuotiniame susirinkime atstovauja jo įgaliotasis asmuo, kuris prieš tai buvo įteikęs savo įgaliojimo dokumentą, kaip nustatyta šiuose Įstatuose, tokiame susirinkime dalyvauja.
9.7 Visuotinio susirinkimo metu kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Nariai taip pat gali balsuoti per įgaliotąjį asmenį. Įgaliojimas arba balsavimo teisės perleidimo sutartis turi būti tinkamai įforminti ir pateiktas prasidedant Visuotiniams susirinkimui.
9.8 Visuotinis narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, išskyrus kai šiuose įstatuose arba įstatymuose numatyta didesnė balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai susirinkimo  Pirmininko balsas tampa lemiamas. 
9.9 Visuotinio susirinkimo nutarimai dėl Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, asociacijos Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo bei Asociacijos Įstatų pakeitimo ar papildymo turi būti priimami 3/4 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
9.10 Balsavimas Visuotiniame susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdą Visuotinis susirinkimas nustato kiekvienu atskiru atveju.

10 straipsnis. Valdymo organai, jų kompetencija.

10.1 Valdyba 2 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai: Prezidentas (kuris kartu eina ir valdybos pirmininko pareigas), Viceprezidentas ir kiti valdybos nariai, kuriais gali būti Asociacijos nariai fiziniai asmenys ir Asociacijos narių - juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsųsurinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje,rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Susirinkimui nusprendus, gali būti balsuojama iš karto už visą sąrašą. Prezidentui laikinai negalint eiti savo pareigų (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ir pan.), Asociacijos Prezidento pareigas eina Viceprezidentas, o jeigu ir jo nėra - Valdybos sprendimu paskirtas kitas Valdybos narys. Už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.
10.2 Valdybos kompetencijai priklauso:
a) Asociacijos metinio biudžeto vykdymas;
b) Visuotinio susirinkimo nutarimų ir kitų Asociacijos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;
c) Valdyba per 3 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
d) Visuotinio susirinkimo nutarimų ir kitų Asociacijos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;
e) darbo grupių kūrimas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;
f) nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina Asociacijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
g) reikalingų struktūrų ir infrastruktūros kūrimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimas;
h) Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;
i) sprendimų priėmimas Asociacijos veiklos finansiniais klausimais Visuotinio susirinkimo nustatytose ribose;
j) priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės  apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
k) priima sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus patvirtinti filialų ir atstovybių nuostatus;
l) Asociacijos simbolių kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;
m) kitų užduočių, nepriskirtų Visuotinio susirinkimo kompetencijai, vykdymas.
10.3 Šių įstatų 10.8 ir 10.15 punktuose numatytais atvejais ir jeigu Valdybos narys neatsako savo pareigų pats, vietoje jo Visuotinis susirinkimas renka naują Valdybos narį, kuris eina savo pareigas iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
10.4 Prezidentą ir Viceprezidentą renka Valdyba dvejų metų laikotarpiui iš Valdybos narių tarpo.
10.5 Prezidentas organizuoja Asociacijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus.
10.6 Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Prezidentas pirmininkauja Asociacijos Visuotiniuose susirinkimuose, pirmininkauja Valdybos posėdžiams.
10.7 Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
a) atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
b) pasirašodarbo sutartis su darbuotojais;
c) pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkitojui;
d) pateikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai ir Asociacijos nariams;
e) įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
f) analizuoja Valdybos pasiūlymus;
g) viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
h) atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
10.8 Jeigu Valdybos narys atsisako darbo raktų gamybos pramonėje, jis privalo atsisakyti savo pareigų Valdyboje ir išstoti iš Asociacijos narių.
10.9 Išskyrus tuos atvejus, kad šiuose Įstatuose yra nurodyta priešingai, Valdyba pati nustato savo organizacinę struktūrą ir darbo tvarką. Valdybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
10.10 Valdybos posėdžius rengia Prezidentas. Kad būtų užtikrintas posėdžio kvorumas, jame turi dalyvauti ne mažiau kaip 4/5 Valdybos narių. Visi nutarimai priimami 3/4 dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jeigu balsavimo metu balsai pasidalina po lygiai, Prezidento balsas tampa lemiamas. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
10.11 Valdyba atskirais atvejais gali ir be posėdžio priimti raštiškus nutarimus, vadinamus Cirkuliariniais valdybos nutarimais, kurios turi pasyrašiti kiekvienas Valdybos narys. Tokie nutarimai gali būti išsiuntinėjami Asociacijos nariams paš ir faksogramos pagalba arba elektroniniu paštu.
10.12 Specialių užduočių atlikimui Valdyba gali kurti darbo grupes ir rinkti į tokias darbo grupes žmones, kurie nėra valdybos nariais.
10.13 Prezidentas ir apmokamas Asociacijos personalas (jeigu toks yra) privalo išlaikyti konfidencialumą ryšium su bet kokia jų turima arba jims patikėta informacija ir medžiaga.
10.14 Valdybos nariai ir darbuotojai naudoja konfidencialią informaciją išimtinai tik jų oficialių pareigų atlikimui. Valdybos nariai ir darbuotojai gali atskleisti konfidencialią informaciją tuo metu, kai jie eina savo pareigas ir vėliau, tik Asociacijos nariams, ir tik tokiu atveju, kai Asociacijos narys reikalauja tokios informacijos, kuri jam yra reikalinga vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus. Konfidenciali informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims, tik turint raštišką Prezidento ar jį laikinai pavaduojančio Viceprezidento ar kito jį laikinai pavaduojančio Valdybos nario leidimą.
10.15 Valdybos nariai gali būti atšaukti tik dėl nepatenkinamos jų darbo kokybės, šių Įstatų nuolatinių pažeidimų ar rimtų nusižengimų Asociacijos tikslams ir pagrindiniams veiklos principams. Atšaukus Valdybos narį, Visuotinis susirinkimas jo vietoje išrenka naują iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

11 straipsnis. Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai.

11.1 Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.
11.2 Asociacijos pajamų šaltiniai:
a) narių stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
b) neatlygintinai gauti iš fizinių ir juridinių asmenų lėšos ir turtas;
c) lėšos, gaunamos iš Asociacijos veiklos, leidybos ir paslaugų teikimo;
d) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
e) lėšos, gaunamos iš kitų teisėtų šaltinių.

12 straipsnis. Finansinės veiklos kontrolė.

12.1 Asociacijos financinės veiklos kontrolę atlieka Visuotinio susirinkimo vieneriems Asociacijos veiklos metams skiriamas (renkamas) Revizorius. Juo negali būti Asociacijos arba Valdybos narys.
12.2 Revizorius, kontroliuodamas Asociacijos finansinę veiklą, privalo:
a) ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
b) Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius buhalterinius patikrinimus;
c) kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos Įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;
d) artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
e) Visuotiniam susirinkimui pateikti asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;
f) ryšium su patikrinimo rezultatais teikti pasiūlymus Visuotiniam susirinkimui.
12.3 Už atliktą darbą Revizorius atsiskaito Visuotiniam susirinkimui.

13 straipsnis. Asociacijos pranešimai ir skelbimai.


13.1 Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai".
13.2 Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama  nariams elektroniniu paštu. Su visa informacija  nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje arba internetiniuose puslapiose www.asociacija.lt, www.avarine.lt.
13.3 Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams  tvarką tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

14 straipsnis. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga.

14.1 Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
14.2 Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso ir šitų įstatų nustatytą tvarka.

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.

15.1 Šie Įstatai patvirtinti 2018 metų rugsėjo 29 d. Asociacijos susirinkimo nutarimu. Įstatai pasirašyti 2018 metų rugsėjo 29 d


Susirinkimo įgaliotas asmuo:     LRA Prezidentas Jaroslav Chont