Lietuvos Raktininkų Asociacija

 
      LT | EN | RU | PL

SVEIKI ATVYKĘ Į LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJOS PUSLAPĮ!

 
 

LRA ĮSTATAI

LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI
1 straipsnis. Pagrindinės nuostatos
1.1 LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama "Asociacija") yra laisvanoriška ne pelno siekianti organizacija, įsteigta neribotam laikui Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų, kurių pagrindinis veiklos pobūdis yra raktų gamyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
1.2 Oficialus Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba yra: "LIETUVOS RAKTININKŲ ASOCIACIJA". Oficialus sutrumpintas Asociacijos pavadinimas yra: "LRA".
1.3 Oficialus Asociacijos pavadinimas anglų kalba yra: "The Lithuanian  Locksmith Association ". Oficialus sutrumpintas Asociacijos pavadinimas anglų kalba yra: "LLA".
1.4 Asociacijos buveinės adresas: Tilto g. 33A-2, LT-01101 Vilnius, Lietuvos Respublika. Asociacijos buveinės vieta gali būti pakeista jos Valdybos sprendimu.
1.5 Asociacija yra veiklai Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banko įstaigose, savo antspaudą, turintis finansinį bei organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.6 Asociacija pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Lietuvos Respublika ir steigejai neatsako pagal asociacijos prievoles kaip ir asociacija neatsako už Lietuvos Respublikos ir steigėjų įsipareigojimus.
1.7 Asociacija turi teisę įstatymų nustatyta tvakka sudaryti sutartis, dirbti bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio asmenimis, organizacijomis, tarptautinėmis dvišalėmis ir daugiašalėmis organizacijomis, jungtis prie minėtų organizacijų ir įjungtis į asociacijų sąjungas ( konfederacijas ).
1.8 Asociacijos veiklos metais laikomi kalendoriniai metai.

2 straipsnis. Asociacijos veikla, funkcijos ir uždaviniai.
2.1 Asociacijos veikla yra verslininkų federacijų ir asociacijų veikla
2.2 Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra tokie:
a) skatinti ir padėti vystyti organizuotą raktų gamybos rinką Lietuvoje;
b) remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus;
c) remti mokslinio tyrimo institucijas, organizacijas, individualius asmenis ir leidinius, svarbius Asociacijos veiklai;
d) organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių interesus ir teises;
e) kurti ir dirbti su duomenų bazėmis, tam tikslui naudojant visus prieinamus metodus, tame tarpe ir elektronines informacijos apdorojimo priemones;
f) organizuoti konferencijas ir diskusijas, susijusias su Asociacijos interesų sfera;
g) kiek leidžia Lietuvos įstatymai, padėti mokyti darbuotojus bei tikrinti darbuotojų žinias;
h) užmegzti ryšius su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įmonėmis ir suinteresuotais asmenimis;
i) bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir, esant reikalui, jungtis į tokias organizacijas.
2.3 Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Asociacija:
a) apibendrins ir skleis savo srities profesines žinias;
b) kurs terminologiją, standartizacijos dokumentus, teisinio reglamentavimo dokumentus, kurie yra susiję su raktų gamybos pramone, ir ruoš pasiūlymus, skirtus raktų gamybos politikai Lietuvoje gerinti;
c) spaudins įvairią medžiagą informaciniais, reklamos, tyrimų ir metodiniais tikslais;
d) organizuos seminarus, konferencijas ir kitokį mokymą raktų gamybos srityje;
e) užsiims kita įstatymų leidžiama veikla, atitinkančia šių Įstatų turinį ir Asociacijos tikslus.

3 straipsnis. Asociacijos teisės ir pareigos
3.1 Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Asociacija turi teisę:
a) naudotis visomis civilinėmis teisėmis ir pareigomis (tiek turtinėmis, tiek ir neturtinėmis), kurios neprieštarauja Asociacijos tikslams;
b) turėti atsiskaitomąją sąskaitas bankuose;
c) turėti valiutos sąskaitas bankuose;
d) sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
e) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones ir organizacijas;
f) priimti į darbą ir atleisti iš darbo Asociacijos darbuotojus;
g) savo vardu vykdyti teikimus valstybės institucijoms;
h) steigti visomenės informavimo priemones;
i) atstovauti savo narius visose valstybės instancijose.
3.2 Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą įstatymų nustatyta tvarka, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės instancijoms ir moka mokesčius.

4 straipsnis. Narystė Asociacijoje
4.1 Asociacijos steigėjai automatiškai yra Asociacijos nariai, netaikant jiems (naujiems nariams) keliamų reikalavimų.
4.2 Narystės Asociacijoje teisė suteikiama Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pagrindinis veiklos pobūdis yra raktų gamyba ir jų raktų gamybos įranga atitinka LRA Valdybos nustatytiems standartams.
4.2.1 Asocijuotojo nario teisė suteikiama ne tik Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių pagrindinis veiklos pobūdis surištas su raktų ir spynų gamyba, programavimu arba pardavimu; durų gamyba ir pardavimu; instrumentų ir specialiųjų prietaisų gamyba ir pardavimu.
4.3 Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos Įstatų, mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį. Stojamojo ir nario mokesčių dydį nustato Valdyba. Nariai turi sumokėti stojamąjį ir nario mokesčius per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo priimtas atitinkamas Visuotinio susirinkimo sprendimas ir gauta sąskaita tokiems mokesčiams mokėti.

5 straipsnis. Narių teisės ir pareigos
5.1 Kiekvienas asociacijos narys turi teisę:
a) dalyvauti asociacijos veikloje su balsavimo teise, priimant sprendimus (iškyrus asocijuotusius narius, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, bet negali balsuoti);
b) rinkti ir pačiam būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus (iškyrus asocijuotusius narius, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, bet negali būti išrinkti į valdymo organus);
c) Asociacijos valdymo organų nustatyta tvarka naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, jos turtu ir lėšomis;
d) gauti informaciją apie Asociacijos organų veiklą;
e) nustatyta tvarka naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
f) teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;
g) naudoti Asociacijos simbolius Valdybos nustatyta tvarka.
5.2 Kiekvienas Asociacijos narys privalo:
a) laikytis Asociacijos Įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;
b) 4.3 punkte nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir kasmetinius nario mokesčius;
c) saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;
d) palaikyti Asociacijos įvaizdį ir laikytis raktų gamintojų profesinės ir verslo etikos;
e) palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ar veiklai;
f) laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio susirinkimo arba Valdybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;
g) raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai.

6 straipsnis. Narių priėmimas. Garbės nariai.
6.1 Narių priėmimo į Asociaciją klausimus sprendžia Visuotinis susirinkimas, remdamasis kandidato įteiktu raštišku prašymu.
6.2 Fizinis ar juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu , privalo pateikti trijų dirbančių toje pačioje vietovėje Asociacijos narių rekomendacijas (iškyrus asocijuotusius narius, kurie dalyvauja asociacijos veikloje, bet negali balsuoti. Tuo atveju, jeigu toje pačioje vietovėje nėra trijų dirbančių asociacijos narių , kandidatas privalo pateikti dirbančių kitose vietovėse Asociacijos narių rekomendacijas.
6.2.1 Pateikti dokumentus patvirtinančius 2 metų darbo patirtį.                                                        
6.2.2 Pateikti kriminalinių išrašų biuro pažymą.                                                                                       
6.3 Kandidatams yra suteikiamos narystės Asociacijoje teisės tik tuo atveju, jei jie pilnai patenkina 4 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, pateikė rekomendacijas ir, jeigu už jų priėmimą balsuoja 4/5 Visuotinio susirinkimo balsų dauguma.
6.4 Asociacija praneša kandidatui apie savo sprendimą raštu.
6.5 Tinkamai įformintas Visuotinio susirinkimo nutarimas dėl naujo nario priėmimo yra įrodymas apie jo narystę Asociacijoje ir jo įsipareigojimą laikytis šių Įstatų.
6.6 Asmenims, kurie yra daug prisidėję prie Lietuvos raktų gamybos pramonės kūrimo, Asociacijos Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti suteiktas garbės nario vardas. Pasiūlymą dėl garbės nario vardo suteikimo gali pateikti tik Asociacijos narys. Garbės nario vardas yra suteikiamas 1/2 Visuotinio susirinkimo balsų dauguma. Garbės nariai sprendimų priėmimo ir balsavimo teisės Asociacijoje neįgyja.

7 straipsnis. Narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos.
7.1 Narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, raštu (paštu arba el.paštu) informavęs apie tai Valdybą.
7.2 Narys iš asociacijos gali būti pašalinamas Valdybos susirinkimo balsų dauguma 3/5 arba Visuotinio susirinkimo 3/5 balsų dauguma priimtu sprendimu, jeigu:
a) per 3 mėnesius po 4.3 punkte nustatyto termino nesumoka Asociacijos nario mokesčio;
b) nuolat pažeidžia Asociacijos Įstatus;
c) pažeidžia profesinę ar verslo etiką;
d) kenkia Asociacijos reputacijai.
7.3 Jeigu balsavimo už nario pašalinimą iš Asociacijos metu koks nors narys nedalyvauja ar susilaiko nuo balsavimo, tokio nario balsas yra skaičiuojamas kaip neigamas. Apie pašalinimą nariui pranešama raštu (paštu arba el.paštu).
7.4 Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.
7.5 Jeigu narys išstoja arba yra pašalinamas iš Asociacijos, jo įmokėti nario mokesčiai negrąžinami. Jeigu narys nėra sumokėjęs nario mokesčio už tuos metus, kada jis išstoja ar yra pašalinamas iš Asociacijos, šio mokesčio sumokėjimo Asociacija nereikalauja.

8 straipsnis. Asociacijos valdymo organai.
8.1 Asociacijos valdymo organai yra šie:
a) Visuotinis susirinkimas;
b) Valdyba.

9 straipsnis. Visuotinis susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo jame tvarka.
9.1 Visuotinis susirinkimas yra auksčiausias Asociacijos organas. Eilinį Visuotinį susirinkimą šaukia Asociacijos Valdyba, esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
9.2 Į Visuotinio susirinkimo kompetenciją įeina bet kokių klausimų, susijusių su Asociacijos veikla, sprendimas:
a) Valdybos ir Revizoriaus metinių ataskaitų nagrinėjimas ir tvirtinimas;
b) Asociacijos metinės finansinės ataskaitos nagrinėjimas ir tvirtinimas;
c) Asociacijos Įstatų pakeitimas ar papildymas;
d) Asociacijos biudžeto, Valdybos ir revizoriaus ataskaitų tvirtinimas, taip pat nario mokesčio ar kitų su naryste susijusių mokesčių didžio nustatymas;
e) Asociacijos Valdybos narių rinkimas ir atšaukimas, taip pat individualių ar kolektyvinių parašų teisės tvirtinimas;
f) Valdybos narių ir revizoriaus darbo užmokesčio nustatymas;
g) Revizoriaus rinkimas ir atleidimas;
i) priėmimas į Asociacijos narius ir pašalinimas iš jų;
j) Asociacijos garbės narių vardų suteikimas ir pašalinimas iš jų;
k) priėmimas į Asociaciją asocijuotusius narius ir pašalinimas iš jų;
l) Asociacijos reorganizavimas ar likvidavimas;
m) kitų svarbiausių Asociacijos veiklos klausimų sprendimas ir Asociacijos tikslų keitimas.
9.3 Valdyba apie Visuotinio susirinkimo šaukimą turi pranešti Asociacijos nariams mažiausiai prieš 10 darbo dienų iki Visuotinio susirinkimo datos. Laikas, kada bus šaukiamas kitas Visuotinis susirinkimas, bus paprastai nustatomas ankstesnio Visuotinio susirinkimo metu. Raštiškame pranešime, kuris išsiunčiamas paštu arba el.paštu  prieš Visuotinio susirinkimo sušaukimo datą, turi būti nurodita Visuotinio susirinkimo šaukimo laikas, vieta ir darbotvarkė. Prie pranešimo pridedami siūlomų svarstyti dokumentų projektai.
9.4 Neeilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas tokiu atveju, jeigu to reikalauja Valdyba, vienas trečdalis Asociacijos narių arba Revizorius. Kad būtų sušauktas neeilinis Visuotinis susirinkimas minėti jo iniciatoriai visiems Asociacijos nariams turi išsiųsti raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodyta tokio neeilinio Visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastis, jo laikas, vieta ir darbotvarkė.
9.5 Visuotiniams susirinkimams pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant, Viceprezidentas, arba, nesant pastarojo, bet kuris Valdybos narys.
9.6 Laikoma, kad Visuotinio susirinkimo metu yra kvorumas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu toks kvorumas nesusirenka, per vieną savaitę Valdyba turi pakartotinai sušaukti Visuotinį susirinkimą. Pakartotinas Visuotinis susirinkimas gali teisėtai pradėti savo darbą, nepriklausomai nuo anksčiau nurodyto kvorumo. Laikoma, kad narys, kuriam Visuotiniame susirinkime atstovauja jo įgaliotasis asmuo, kuris prieš tai buvo įteikęs savo įgaliojimo dokumentą, kaip nustatyta šiuose Įstatuose, tokiame susirinkime dalyvauja.
9.7 Visuotinio susirinkimo metu kiekvienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę. Nariai taip pat gali balsuoti per įgaliotąjį asmenį. Įgaliojimo dokumentas turi būti tinkamai įformintas ir įregistruotasprieš prasidedant Visuotinio susirinkimo Pirmininko balsas tampa lemiamas.
9.9 Visuotinio susirinkimo nutarimai dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo, asociacijos Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo bei Asociacijos Įstatų pakeitimo ar papildymo turi būti priimami 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
9.10 Balsavimas Visuotiniame susirinkime gali būti atviras arba slaptas. Balsavimo būdą Visuotinis susirinkimas nustato kiekvienu atskiru atveju.

10 straipsnis. Visuotinis susirinkimas, jo kompetencija, šaukimo ir balsavimo jame tvarka.
10.1 Laikotarpiu tarp Visuotinių susirinkimų Asociacijos veiklai vadovauja ir ją atstovauja Valdyba. JI turi teisę priimti nutarimus visais Asociacijos veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie šių Įstatų priskirti Visuotinio susirinkimo kompetencijai.
10.2 Valdybos kompetencijai priklauso:
a) Asociacijos metinio biudžeto vykdymas, metinės veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos paruošimas ir pateikimas Visuotiniam susirinkimui;
b) Visuotinių susirinkimų, Valdybos posėdžių rengimas ir jų šaukimas;
c) Asociacijos susirinkimų tikslų ir tinkamų protokolų bei nutarimų ruošimas ir tvarkymas;
d) Visuotinio susirinkimo nutarimų ir kitų Asociacijos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;
e) darbo grupių kūrimas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;
f) samdomų Asociacijos darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas iš jo, darbuotojų pareigų ir atlyginimų už darbą nustatymas;
g) reikalingų struktūrų ir infrastruktūros kūrimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, sprendimas;
h) Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;
i) sprendimų priėmimas Asociacijos veiklos finansiniais klausimais Visuotinio susirinkimo nustatytose ribose;
j) Asociacijos turto ir lėšų panaudojimas ir tvarkymas, sutinkamai su Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Visuotinio susirinkimo nutarimais;
k) Asociacijos simbolių kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;
l) kitų užduočių, nepriskirtų Visuotinio susirinkimo kompetencijai, vykdymas.
10.3 Valdybos narius kiekvieną kart dviems metams renka Visuotinis susirinkimas. 10.8 ir 10.15 punktuose numatytais atvejais ir jeigu Valdybos narys atsisako savo pareigų pats, vietoje jo Visuotinis susirinkimas renka naują Valdybos narį.
10.4 Valdybą sudaro penki nariai: Prezidentas, Viceprezidentas ir kiti valdybos nariai. Nesant Prezidento, Asociacijai vadovauja Viceprezidentas, o jeigu ir jo nėra, tai bet kuris iš likusių valdybos narių jų susitarimu.
10.5 Prezidentas organizuoja Asociacijos veiklą ir sprendžia einamuosius klausimus. Prezidentą ir Viceprezidentą kiekvieną kart renka Valdyba dvejų metų laikotarpiui iš valdybos narių tarpo.
10.6 Prezidentas be specialaus įgaliojimo atstovauja Asociaciją santykiuose su valstybės institucijomis ir trečiosiomis šalimis. Prezidentas veda Asociacijos Visuotinius susirinkimus, vadovauja Valdybos posėdžiams ir yra įgaliotas Asociacijos vardu pasirašyti tokių susirinkimų protokolus.
10.7 Už Asociaciją asmeniškai pasirašo Prezidentas. Valdyba, esant reikalui, kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu gali apriboti Prezidento parašo teisę. Tokiais atvejais  visus Prezidento sudarytus asociacijos vardu sandorius privalo patvirtinti Valdyba. Tik toks patvirtinimas raštu yra sandorio galiojimo įrodymas.
10.8 Jeigu Valdybos narys atsisako darbo raktų gamybos pramonėje, jis privalo atsisakyti savo pareigų Valdyboje.
10.9 Išskyrus tuos atvejus, kad šiuose Įstatuose yra nurodyta priešingai, Valdyba pati nustato savo organizacinę struktūrą ir darbo tvarką. Valdybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
10.10 Valdybos posėdžius rengia Prezidentas. Kad būtų užtikrintas posėdžio kvorumas,jame turi dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių. Visi nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jeigu balsavimo metu balsai pasidalina po lygiai, Prezidento balsas tampa lemiamas. Valdyba rašo savo posėdžių protokolus.
10.11 Valdyba atskirais atvejais gali ir be posėdžio priimti raštiškus nutarimus, vadinamus Cirkuliariniais valdybos nutarimais, kurios turi pasyrašiti kiekvienas Valdybos narys. Tokie nutarimai gali būti išsiuntinėjami Asociacijos nariams paš ir faksogramos pagalba.
10.12 Specialių užduočių atlikimui Valdyba gali kurti darbo grupes ir rinkti į tokias darbo grupes žmones, kurie nėra valdybos nariais.
10.13 Prezidentas ir apmokamas Asociacijos personalas (jeigu toks yra) privalo išlaikyti konfidencialumą ryšium su bet kokia jų turima arba jims patikėta informacija ir medžiaga.
10.14 Valdybos nariai ir darbuotojai naudoja konfidencialią informaciją išimtinai tik jų oficialių pareigų atlikimui. Valdybos nariai ir darbuotojai gali atskleisti konfidencialią informaciją tuo metu, kai jie eina savo pareigas ir vėliau, tik Asociacijos nariams, ir tik tokiu atveju, kai Asociacijos narys reikalauja tokios informacijos, kuri jam yra reikalinga vykdyti užduotis, išdėstytas šiuose Įstatuose. Konfidenciali informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims, tik turint raštišką Prezidento ar Viceprezidento leidimą.
10.15 Valdybos nariai gali būti atšaukti tik dėl nepatenkinamos jų darbo kokybės, šių Įstatų nuolatinių pažeidimų ar rimtų nusižengimų Asociacijos tikslams ir pagrindiniams veiklos principams. Atšaukus valdybos narį, Visuotinis susirinkimas jo vietoje išrenka naują.

11 straipsnis. Asociacijos turto ir lėšų šaltiniai.
11.1 Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.
11.2 Asociacijos pajamų šaltiniai:
a) narių stojamieji mokesčiai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
b) neatlygintinai gauti iš fizinių ir juridinių asmenų lėšos ir turtas;
c) lėšos, gaunamos iš Asociacijos veiklos, leidybos ir paslaugų teikimo;
d) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;
e) lėšos, gaunamos iš kitų teisėtų šaltinių.

12 straipsnis. Finansinės veiklos kontrolė.
12.1 Asociacijos financinės veiklos kontrolę atlieka Visuotinio susirinkimo vieneriems Asociacijos veiklos metams skiriamas (renkamas) Revizorius. Juo negali būti Asociacijos arba Valdybos narys.
12.2 Revizorius, kontroliuodamas Asociacijos finansinę veiklą, privalo:
a) ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;
b) Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti neeilinius finansinius buhalterinius patikrinimus;
c) kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos Įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;
d) artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;
e) Visuotiniam susirinkimui pateikti asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;
f) ryšium su patikrinimo rezultatais teikti pasiūlymus Visuotiniam susirinkimui.
12.3 Už atliktą darbą Revizorius atsiskaito Visuotiniam susirinkimui.

13 straipsnis. Asociacijos reorganizavimas.
13.1 Asociacija gali būti reorganizuota Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
13.2 Nutarime dėl Asociacijos reorganizavimo turi būti nurodytas Asociacijos teisių ir pareigų perėmėjas bei tasių ir pareigų perėmimo tvarka ir terminai.

14 straipsnis. Asociacijos likvidavimas.
14.1 Asociacija gali būti likviduojama Visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma, tuo atveju, kai išstojus nariams lieka mažiau negu trys Asociacijos nariai, arba Visuotiniam susirinkimui nutarus nutraukti Asociacijos veiklą dėl kitų priežasčių.
14.2 Priėmus nutarimą likviduoti Asociaciją, Visuotinis susirinkimas skiria likvidatorių ir nustato jo įgalinimus, darbo tvarką, Asociacijos likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo paskyrimo momento Valdybos funkcijas perima likvidatorius.
14.3 Likvidatorius neturi teisės Asociacijos vardu sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus sandorius, susijusius su likvidavimu.
14.4 Apie Asociacijos likvidavimą skelbiama pagrindiniuose Lietuvos dienraščiuose du kartus - pirmąkart ne bėliau kaip per10 dienų po Visuotinio susirinkimo nutarimo priėmimo, o antrąkart po 30 dienų nuo pirmojo paskelbimo.
14.5 Pasibaigus asociacijos likvidavimo terminui, likvidatorius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui ataskaitą apie Asociacijos likvidavimą.
14.6 Likvidatoriaus veiklą privalo patikrinti Asociacijos Revizorius. Revizorius pateikia atlikto patikrinimo ataskaitą Visuotiniam susirinkimui kartu su likvidatoriaus ataskaita apie Asociacijos likvidavimą.
14.7 Visuotinio susirinkimo nutarimu, Asociacijos lėšos, likusios sumokėjus skolas, bus neatlygintinai pervestos kokiam nors juridiniam asmeniui, organizacijai ar švietimo įstaigai, siekiančiai tokių pačių ar panašių tikslų, kokių siekiė ir likviduotoji Asociacija. Jeigu tokio juridinio asmens, organizacijos ar švietimo įstaigos neatsiranda, asociacijos lėšos bus pervestos Visuotinio susirinkimo pasirinktam juridiniam asmenui. prie likvidatoriaus pateiktos likvidavimo ataskaitos turi būti pridėtas tinkamai įformintas dokumentas apie lėšų likučio pervedimą.
14.8 Atlikus 14.7 punkte numatytą lėšų likučio pervedimą, Visuotinis susirinkimas netenka visų valdymo galių. Likvidatorius sudaro likvidavimo aktą ir išregistruoja Asociaciją grąžindamas pažymėjimą ji išdavusiam registro tvarkytojui.

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.
15.1 Šie Įstatai priimti ir patvirtinti Asociacijos visuotinio susirinkimo nutarimu LRA2017/11/04 Nr.17-3 2017 metų lapkričio 04 dieną.


Steigėjai: R.Vaitasiaus firma "RAKTINĖ", J.Chonto TŪB "DIJOSA", Jaroslav Chont, Ilja Kurkinas, Dmitrijus Baravliovas, Jakov Kapustin, Vilius Kubilius (2001 metų vasario 02 dieną).